Contacteer ons

Huisreglement van het Lindegroen

Reserveer nu

1. BETALINGEN

 • Na het ontvangen van de huurovereenkomst, moet deze binnen de 14 dagen ondertekend en teruggestuurd worden.
 • De overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van betaling van de waarborg van de zaal/zalen binnen de 14 kalenderdagen na de ondertekening van de huidige overeenkomt. Indien we, binnen de 14 dagen, de betaling van de waarborg en de huurovereenkomst niet ontvangen hebben, zal de zaal terug beschikbaar gesteld voor verhuur.
 • De rest van het verschuldigde huurgeld moet ten laatste 3 maanden voor de huurdatum betaald worden.
 • Na afloop van de activiteit wordt een onkostennota opgemaakt en overgemaakt aan de huurder. Van de waarborg worden de energiekosten (gas en elektriciteit), water, eventuele opruimkosten en schadevergoeding afgetrokken.
 • Na afloop van de activiteit wordt een onkostennota opgemaakt en overgemaakt aan de huurder. Van de waarborg worden de energiekosten (gas en elektriciteit), water, opruimkosten en eventuele schadevergoeding afgetrokken. De energietoeslag wordt bijkomend aangerekend volgens de tellerstanden, opgenomen bij aanvang en beëindiging van de periode van gebruik. Er wordt gevraagd om “als een goede huisvader” om te springen met het energieverbruik.
 • Voor elektriciteit wordt de eenheidsprijs jaarlijks berekend (per 1 januari) aan de hand van de 12 laatste gepubliceerde maanden die door VREG worden gepubliceerd.
 • Voor gas wordt de eenheidsprijs jaarlijks berekend (per 1 januari) aan de hand van de 12 laatste gepubliceerde maanden die door VREG worden gepubliceerd. Wij zetten deze eenheidsprijs dan om in kubieke meter omdat de gasteller in het Lindegroen ook in kubieke meter telt.
 • Voor water wordt de eenheidsprijs jaarlijks berekend op basis van de afrekeningsfactuur die wij krijgen van de watergroep.
 • De toegepaste tarieven vind je in de tabel (exclusief 21 % btw voor elektriciteit en 6% voor gas en water)

2. ANNULERING

 • De huurder kan de huurovereenkomst opzeggen binnen de 14 kalenderdagen na ondertekening van het contract. Het reeds ontvangen bedrag zal teruggestort worden.
 • Indien de annulering gebeurt tijdens de laatste 3 maanden voor de aanvang van de activiteit, heeft de huurder geen recht op een terugbetaling van het reeds ontvangen huurgeld. De waarborg zal binnen de 14 kalenderdagen terugbetaald worden.
 • In geval een verhuring niet kan doorgaan door overmacht ( de verhuurder bepaalt wat hij als overmacht aanvaardt), worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald.
 • De huurder kan geen schadevergoeding eisen indien de zaal wegens overmacht niet meer ter beschikking kan gesteld worden (bv. t.g.v. brand). De reeds betaalde bedragen zullen terugbetaald worden.
 • Indien er een poetsvergoeding aangevraagd werd en het contract ondertekend is, kan ook dit niet meer geannuleerd worden.

3. DRANKEN

Dranken (bieren en frisdranken) dienen verplicht afgenomen te worden bij de brouwer die verbonden is met de zaal. De huurder neemt zelf contact op met de brouwer en geeft zijn bestelling door via mail.

De drankbestelling moet ten laatste 10 dagen voor de huurdatum doorgemaild worden naar de brouwer. De verbruikte dranken worden rechtstreeks en dus zonder tussenkomst van de Vrienden van het Lindegroen afgerekend met de brouwer. De Vrienden van het Lindegroen hebben GEEN winstmarge op de verbruikte dranken.

CONTACTGEGEVENS BROUWER:
LIMBOURG bierhandel – drinks
Onderstraat 1
1750 Gaasbeek
Tel: (02) 532-31-75
E-mail: info@bierhandellimbourg.be

4. VOOR DE ACTIVITEIT

 • De huurder is verantwoordelijk voor het vooraf regelen van de auteursrechten én de billijke vergoeding die van toepassing zouden zijn op je organisatie. Voor info en aanvragen verwijzen we je door naar www.sabam.be - 02/286.82.11 (auteursrechten) en www.ikgebruikmuziek.be – 02/710.51.00 (billijke vergoeding).
 • Hiervoor vraagt men vaak om de oppervlakte van de zaal door te geven:
  Grote zaal = 172m²
  Kleine zaal = 93m²
  Café = 44m²
  Podium = 46m²
 • De huurder dient over de nodige vergunningen (milieu/mobiliteit/...) te beschikken alvorens de activiteit te starten.
 • Op basis van het brandweerverslag heeft de zaal een maximumcapaciteit van 360 personen.
 • Indien de huurder bijkomende elektrische leidingen en toestellen gebruikt, dienen deze genormaliseerd te zijn (CE keurmerk). Overbelasting van het elektriciteitsnetwerk is uit den boze. Er mogen geen bijkomende kook- en/of verwarmingstoestellen met gasvoeding (vb. friteuse met gas) bijgeplaatst worden.
 • Het is ten strengste verboden om ramen, deuren, muren of vloeren te beplakken, benagelen en/of te beschrijven.
 • De huurder meldt eventuele tekortkomingen of schade aan de vzw VVL.
 • Alvorens de keuken wordt gebruikt is de huurder verplicht:
 • De inventaris van het beschikbare materiaal te controleren. Indien er opmerkingen zijn, dienen deze voor het in gebruik nemen van de keuken gemeld te worden aan de zaalverantwoordelijke.
 • De gebruiksaanwijzing betreffende de werking van de apparaten te lezen en toe te passen.
 • De staat van de apparaten te controleren. Indien er opmerkingen zijn, dienen deze voor het in gebruik nemen van de keuken gemeld te worden aan de zaalverantwoordelijke.
 • Indien de apparaten of het keukenmateriaal na het gebruik van de keuken verdwenen, stuk of beschadigd zijn, zal de huurder verantwoordelijk gesteld worden.

5. TIJDENS DE ACTIVITEIT

 • De huurder dient te voldoen aan de geldende wetten, decreten en politiereglementen.
 • De huurder ziet erop toe dat in de zaal maximaal 360 personen tegelijkertijd aanwezig zijn tijdens de activiteit.
 • Het is voor de vzw VVL van bijzonder belang dat de buurtbewoners geen hinder ondervinden van de activiteiten die doorgaan in het Lindegroen. Geluidsoverlast, nachtlawaai na 22:00u, vandalisme, verstoren van de openbare orde en zwerfvuil worden niet getolereerd.
 • Om die reden is er een decibelmeter geplaatst in de zaal. Deze decibelmeter mag niet hoger gaan dan 90 decibel.
 • Het is verplicht om aan te sluiten op de installatie van Het Lindegroen. Hier zit een begrenzer op en zo kunnen de maximale decibels niet overschreden worden.
 • Er dient tijdens de verhuring aan de vzw-verantwoordelijke of diens afgevaardigde ten allen tijde toegang te worden verleend tot het Lindegroen. Dit om veiligheidsredenen, tussenkomst bij defecten aan installaties of ter controle van de naleving van het huurcontract.
 • Alle handelingen die de wettelijke voorzieningen inzake brand- en arbeidsveiligheid in het gedrang brengen, zijn verboden. Het gebruik van gevaarlijke en/of ontvlambare stoffen, vuurwerk, enz. is ten strengste verboden.
 • De doorgang naar de uitgangen mag op geen enkele manier tijdens de activiteit belemmerd of afgesloten worden.
 • Beschadigingen aangebracht aan het gebouw en/of inhoud tijdens de huur vallen ten laste van de huurder en moeten door hem vergoed worden tegen nieuwwaarde plus eventuele leverings- en plaatsingskosten. Herstellingen worden aangerekend tegen €45/werkuur BTW exclusief, materiaal niet inbegrepen.
 • Ingevolge de wet van 22/12/2010 is het rookverbod ook van toepassing voor alle activiteiten die doorgaan in het Lindegroen. De huurder dient toe te zien op de naleving ervan. Sigaretten worden in de daarvoor voorziene asbakken aan de ingang gedeponeerd.
 • De rokerszone bevindt zich achteraan aan de kleine zaal.
 • Tafelpapier, servetten, keukenhanddoeken, vaatdoeken, afwasproduct, dweilen, poetsproducten en vuilniszakken dienen door de huurder zelf te worden meegebracht.
 • WC-papier, handzeep en de papieren handdoekjes voor het sanitair worden te beschikking gesteld.
 • De huurder sluit desgevallend een diefstalverzekering en een verzekering alle risico’s af voor de dagen dat hij de zaal huurt.
 • Er mogen geen tenten geplaatst worden aan de voorkant van het Lindegroen voor een avondfeest. Indien je overdag tenten plaatst voor het Lindegroen of op de parking (in samenspraak mat INTRO en Chiro Sabbath) moeten deze tegen 22u00 opgeruimd zijn.

6. NA DE ACTIVITEIT

 • De huurder laat geen afval, restafval, PMD, glas, papier of karton en sigarettenpeuken achter. Hij staat zelf in voor het verwijderen van alle afval. Voor resterend afval zal een boete aangerekend worden.
 • Er wordt geen frituurolie, andere etenswaren of afval in de riolering, afvoerleidingen of wc’s gegoten. Bij verstopping is de huurder aansprakelijk en wordt de kost van ontstoppen op de huurder verhaald.
 • Voor het verlaten van de zaal dient op volgende zaken te worden gelet:
 • Tafels worden schoongemaakt en terug geplaatst conform foto in de zaal.
 • De stoelen worden per 5 gestapeld. Gelieve de tafels en stoelen niet te verschuiven, maar te dragen.
 • De tafels en stoelen worden niet buiten gebruikt.
 • Reiniging van het gasfornuis, spoelbakken, toog, frigo’s, borden, tassen, glazen en bestek dienen door de huurder te worden uitgevoerd.
 • Alle werkvlakken in de keuken dienen proper en vetvrij te worden achtergelaten.
 • De glazen dienen te worden gewassen met warm water en terug op de voorbestemde plaats te worden gezet.
 • Breuk van glazen keukenmateriaal zal worden aangerekend volgens de prijzen vermeld in de tarievenlijst.
 • Gebroken keukengerei en glazen dienen op de toog te worden geplaatst.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van de frigo’s in de keuken dienen deze na gebruik te worden geledigd, gereinigd en uitgeschakeld. De frigodeuren open laten staan!
 • Het leeggoed dient terug in de bakken te worden geplaatst en moet op de afgesproken plaats staan.
 • De frigo’s van het café moeten volledig leeg en proper zijn. Net zoals je ze gekregen hebt.
 • Onder kuisen verstaan we:
 • ALLE gebruikte ruimten moeten door de huurder geveegd en gedweild worden.
 • Indien u een kuisvergoeding betaald (€120 inclusief BTW, vooraf afgesproken) moet alles geveegd worden én moeten keuken en sanitair met nat gekuist worden.
 • De zaal/zalen en bar zullen met nat gekuist worden door de Vrienden van het Lindegroen.
 • Voor de keuken: alle gebruikte materialen zijn opnieuw zorgvuldig opgeborgen, alle vuilnisbakken zijn leeg, alle apparaten en werkvlakken zijn volledig vetvrij gemaakt, de grond is geschuurd.
 • Voor het sanitair: vuilbakken leegmaken, lavabo’s en wc’s reinigen met water en de vloer is met water gekuist.
 • Bij het niet grondig kuisen zal een extra vergoeding worden aangerekend.
 • Bij het verlaten van de zaal wordt er op gelet dat alle deuren en ramen goed afgesloten zijn, dat de gastoevoer van het gasfornuis dichtgedraaid is en dat de verwarming wordt uitgezet. De lichten worden gedoofd.
 • De sleutels van het Lindegroen worden afgegeven aan de zaalverantwoordelijke of gedeponeerd in de brievenbus.
 • Bij verlies van de sleutels worden alle sloten vervangen op kosten van de huurder.
 • Al deze afspraken staan duidelijk omschreven, ondersteund met foto’s, in een handleiding die je krijgt bij het ontvangen van de sleutels.

7. AANSPRAKELIJKHEID

 • De huurder is ertoe gehouden elke adreswijziging of verandering van de contactgegevens welke werden opgegeven in het contract onmiddellijk aan de verhuurder mee te delen, dit tot op het moment dat de onkostennota werd opgemaakt.
 • De vzw VVL kan noch voor ongevallen of schade toegebracht op het hele domein door of aan de huurder of derden, noch voor verlies, diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen van de huurder aansprakelijk worden gesteld. Dit gedurende de volledige duur van de verhuring
 • De huurder heeft kennis genomen van de prijzen die zullen aangerekend worden in geval van schade of verlies. Deze staan ook allemaal duidelijk omschreven in de handleiding die je krijgt van de zaalverantwoordelijke bij het ontvangen van de sleutels. 
Ik wil meewerken Ik wil steunen