Contacteer ons

Privacy statement

De Vrienden van het Lindegroen vzw (verder VVL genoemd) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VVL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Als vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn verder beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Bewaartermijnen die gehanteerd worden voor de gevraagde persoonsgegevens;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover kan u ons altijd contacteren
via e-mail (hetlindegroen@gmail.com).

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op:
 • onze huidige en vroegere leden (medewerkers en vrijwilligers), deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten (sympathisanten, meters en peters)
 • alle huurders van zaal Lindegroen.

In de tabel op pagina 2 en 3 geven we een overzicht van wie we persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens we verwerken, de grondslag op basis waarvan deze verwerking gebeurt alsook de doelstelling waartoe dit gebeurt.

	privacyverklaring VVL
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen
(o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Ter info: we werken hierbij zoveel mogelijk via e-mail.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.

Verstrekking aan derden - ontvangers
Voor de medewerkers en vrijwilligers:
Om communicatie binnen een werkgroep vlot te laten verlopen wisselen we binnen elke werkgroep wel contactgegevens uit van elkaar. Ook hier wordt voornamelijk met e-mail gewerkt. Contactgegevens worden niet verder verdeeld buiten eenzelfde werkgroep.

Voor de sympathisanten, meters en peters:
Deze persoonsgegevens worden nooit aan derden verder verdeeld.

Voor de huurders:
Wij delen persoonsgegevens enkel in uiterste nood met de volgende externe partij: Drankenhandel Limbourg Gaasbeek. En dit enkel bij nalatigheid van betalingen bij deze drankenhandel.
Met deze partij maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (bijvoorbeeld: als de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.)
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn
VVL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).

VVL verbindt zich ertoe de gegevens bij te houden tot aan de beëindiging van de samenwerking en houdt ze daarna nog bij in de archieven. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
 • Gegevens m.b.t. de administratie van medewerkers, vrijwilligers, sympathisanten, meters en peters worden tot 3 jaar na de beëindiging van de samenwerking bijgehouden.
 • Gegevens m.b.t. zaalverhuur worden tot 5 jaar na de beëindiging van de samenwerking bijgehouden.
Beveiliging van de gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
 • Alle personen die namens VVL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Beeldmateriaal
Bij elke activiteit van VVL kunnen er sfeerfoto’s getrokken worden voor onze website of voor op Facebook.
Ieder heeft het recht om de fotograaf aan te spreken om te zeggen dat zijn of haar foto niet gebruikt mag worden. Een pancarte zal bij elke activiteit ophangen om de bezoeker er zich van bewust te maken dat er foto's of filmopnames kunnen worden genomen.


Uw rechten omtrent uw gegevens
 • U heeft het recht om informatie te vragen aan VVL over het verwerken van persoonsgegevens.
 • U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. VVL zal zonder meer binnen de 30 dagen ingaan op uw vraag.
 • U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Via het e-mailadres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
VVL kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. (www.hetlindegroen.be)

Klachten
Wanneer u niet akkoord gaat met het standpunt van VVL, omdat u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk is op de privacywetgeving, kan u contact openemen met ons of contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)
Ik wil meewerken Ik wil steunen